• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden


1. Gelding

De door Brand New Office verstrekte goederen op onze website zijn bedoeld ter informatie zich te richten op klanten in het bedrijfsleven. Onderhavig algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen, offertes,... . Met het doorgeven van een bestelling aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk de algemene voorwaarden. De opdrachtgever erkent te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden.


2. Offertes 

Behoudens uitdrukkelijke andersluidend beding worden al onze aanbiedingen en informaties vrijblijvend en ten indicatieve titel verstrekt. 3. 14 dagen retourrecht 

Brand New Office garandeert op alle producten(*) welke op de website worden opgenomen 14 dagen retourrecht. Deze termijn neemt aanvang vanaf de dag van de levering van de goederen. De koper beschikt over het recht om binnen deze termijn de geleverde goederen om te ruilen of om terugname te verzoeken met een creditnota.Teneide gebruik te kunnen maken van deze bedenkingperiode dienen de geleverde producten te worden terugbezorgd door de koper in hun originele verpakking welke ten alle tijde zal dienen bewaard tot op datum van de definitieve koopbeslissing. Indien niet de koper en Brand New Office zorgdraagt voor de retournering, is Brand New Office gerechtigd de rechtstrekse kosten voor het terugzenden van de goederen bij de koper in rekening te brengen.

(*) Gereserveerde en opgebouwde goederen alsook grote aantallen en of bestellingen (+2 stuks) worden uitdrukkelijk uitgesloten voor het retourrecht. De orders die niet geplaatst worden via de website worden automatisch beschouwd als gereserveerde goederen.


4. Kwaliteitsgarantie

Op alle producten opgenomen op onze website garandeert Brand New Office twee jaar kwaliteitsgarantie op materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie is bij uitsluiting toepasselijk op de producten en niet op gevolgschade, verlies of opzettelijke beschadigingen.

 

5. Klachten

Bij beschadiging, onvolledigheid of vergissing is de geadresseerde ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder voorbehoud aan te nemen. Goederen worden enkel teruggenomen in hun originele verpakking en mits voorafgaande toestemming van de firma. De goederen door ons als defect of onbruikbaar erkend, zullen naar onze keuze vervangen of gecrediteerd worden en dit met uitsluiting van elk andere vergoeding. Indien niet terstond na de levering wordt geprotesteerd, worden de gegevens op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen,... als juist erkend.

 

6. Eigendomsvoorbehoud 

Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen voortkomende uit de verkoopsovereenkomst blijven de goederen onze eigendom. Voordat de betaling geschied is, mag de koper deze goederen zonder ons medeweten niet aan derden overdragen.

 

7. Overmacht 

Indien de levering door overmacht wordt verhinderd, heeft Brand New Office het recht om de uitvoering ervan uit te stellen ofwel de overeenkomst aan de omstandigheden te verbreken. De koper ziet uitdrukkelijk af van de eventuele schadevergoeding.

 

8. Verandering, prijs en betaling 

Alle prijzen zijn exclusief BTW en vrachtkost. Vanaf 750 Euro goederenwaarde wordt er vrachtvrij geleverd. Onder de 750 Euro goederenwaarde wordt de kost berekend op gewicht voor een levering(zie verzenden en retourneren). Brand New Office behoudt zich het recht voor om productieveranderingen, die ons inziens de kwaliteit ten goede komen, zonder voorafgaande aankondiging door te voeren. Vergissingen in de beschrijvingen en prijzen worden voorbehouden en binden Brand New Office niet. Behoudens aansluitende afspraken bij de bestelling is elk factuur contant betaalbaar. Het trekken van een wissel doet hieraan geen afbreuk. De betalingstermijn begint te lopen met ingang van de factuurdatum. Deze wordt vastgesteld op de datum van de verzending of terbeschikkingstelling van de goederen. Iedere vertraging in betaling brengt voor de klant de verplichting mee van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest van 12% te betalen. Bij elk laattijdige betaling zal van rechtswege een schadebeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van openstaande factuur en waarbij een minimumbedrag geld van 50,00 euro. Dit schadebeding dient om de bijkomende administratiekosten, debiteurenbewaking, onbeschikbaarheid der fondsen en dergelijke mee te dekken. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. Ter staving van een weigering van betaling kan de koper zich in geen geval beroepen op enig geschil tussen de koper en ons. Na het verstrijken van de termijn geeft elke niet betaling ons zonder meer het recht alle andere doorgegeven doch nog niet geleverde bestellingen op te schorten of af te zeggen.


9. bevoegdheid

Alle geschillen tussen Brand New Office en de koper worden beheerst door het Belgisch Recht. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

Brand New Office BV       
Twee Kapellenstraat 10
1540 Herfelingen
BTW/KBO: BE 0550 709 382

Tel: +0032 2 310 98 30 
E-mail: [email protected]
Website:
www.brandnewoffice.be  - www.brandnewoffice.com  

Managing director: Mike De Koster