1. Toepassingsgebied.

Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op elke commerciële transactie tussen de B.V.B.A. Brand New Office (BE0550.709.382) (hierna: Verkoper) en een natuurlijke of rechtspersoon (hierna: Klant).

Deze voorwaarden zijn essentieel voor de Verkoper en primeren op alle andere algemene voorwaarden, ook op die van de Klant. Er kan enkel van deze voorwaarden afgeweken worden bij uitdrukkelijk schrijven en na wederzijds akkoord tussen de Verkoper en de Klant.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. De Klant kan op ieder moment en op eenvoudig verzoek een exemplaar van de op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden aan de Verkoper vragen, die deze onverwijld aan de Klant overmaakt.

 

2.  Aanvaarding van de voorwaarden.

De Klant wordt geacht de voorwaarden te kennen, begrijpen en aanvaarden vanaf het ondertekenen van een offerte of het plaatsen van een bestelling.

 

3. Bestekken en prijsoffertes.

De prijsoffertes opgesteld door de Verkoper zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, grondstoffen, materialen en diensten. Indien er zich dienaangaande tijdens de duurtijd van het bestek of de offerte wijzigingen zouden voordoen, behoudt de Verkoper zich uitdrukkelijk het recht voor zijn prijzen en tarieven op evenredige wijze aan te passen aan deze gewijzigde waarden.

Door de ondertekening van de bestelbon of de offerte verbindt de Klant zich tot de aankoop van de daarin vermelde goederen en/of diensten .

De bestelbonnen en prijsoffertes zijn slechts bindend voor de Verkoper na zijn schriftelijke bevestiging of het versturen van de factuur.

 

4. De leveringstermijn.

De termijn waarbinnen de Verkoper goederen of diensten zal leveren, wordt bij wijze van inlichting verstrekt en bindt de Verkoper niet. Mogelijke vertraging in de dienstverlening geeft de Klant geen recht op schadevergoeding lastens de Verkoper, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verkoper. Als de Klant van de uitvoerings- of leveringstermijn een resultaatsverbintenis wil maken in hoofde van de Verkoper, dan moeten partijen daartoe voorafgaand aan de start van de samenwerking een schriftelijk akkoord hebben daarover, dat door beide partijen ondertekend is.

De Verkoper verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn te leveren, zulks afhankelijk van de specifieke eisen en medewerking van de Klant en van de concrete (al dan niet externe) omstandigheden.

 

5. De prijs.

De prijs die door de Verkoper wordt vermeld, omvat de prijs voor de goederen en de eventuele transportkosten, exclusief de verschuldigde BTW en de vrachtkost. Vanaf 750 EUR (excl. BTW) goederenwaarde wordt er door de Verkoper zonder vrachtkost geleverd. Voor alle bestellingen met een goederenwaarde lager dan 750 EUR (excl. BTW) wordt de vrachtkost berekend op basis van het gewicht van de levering.

De bestelde goederen worden gemonteerd geleverd op de plaats van gebruik vanaf een netto goederenwaarde van 1.500 EUR (excl. BTW).

Andere onkosten, zoals bijvoorbeeld (maar niet limitatief) verplaatsingskosten of kosten die verbonden aan onbetaalde wissels of cheques en andere inningskosten, worden afzonderlijk en in detail aan de Klant aangerekend.

 

6. De betaling.

De prijs is als volgt opeisbaar en wordt op die manier door de Klant betaald aan de Verkoper, behoudens specifieke afwijking daarvan in bijzondere contractuele voorwaarden tussen de Klant en de Verkoper.

Voor bestellingen via de webshop: de betaling wordt volledig en onmiddellijk uitgevoerd. De Klant ontvangt in dat geval een proforma factuur na de betaling.

Voor grotere projecten die buiten de webshop om door de Klant besteld worden: de helft van de prijs is opeisbaar bij de ondertekening van de offerte of bestelbon. Het saldo van de prijs is opeisbaar bij de beëindiging van de uitvoering van de overeenkomst, namelijk op het moment van de levering.

De prijs is zowel contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper als via een overschrijving op de bankrekening van de Verkoper, zoals vermeld op de factuur.

Ingeval de Klant niet volgens de hoger beschreven modaliteiten overgaat tot betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om zijn verdere activiteiten te staken tot wanneer de betaling gebeurd is, vermeerderd met het contractueel bepaalde schadebeding en de verschuldigde interesten.

De Verkoper en Klant kunnen van deze voorwaarden afwijken voor zover dat schriftelijk gebeurt.

 

7. Laattijdige of niet-betaling.

Ingeval van laattijdige of niet-betaling wordt de prijs van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een interest van 12% per jaar vanaf de datum van facturatie, vermeerderd met een schadebeding ten bedrage van 12% van het onbetaalde bedrag, steeds met een minimum van 250 EUR.

De Verkoper behoudt zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen. Ten laste van de Klant komen dan ook alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de Verkoper als gevolg van de niet-nakoming van de betalingsverbintenis van de Klant heeft moeten maken.

Elke vertraging bij de betaling van de bedragen verschuldigd aan de Verkoper, geeft hem daarenboven het recht om, zonder nadere motivering, zijn prestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten tot aan ontvangst van de betaling of te beëindigen. Dit alles gebeurt op basis van een eenvoudig schrijven aan de Klant, verzonden per gewone post of e-mail. De Verkoper neemt in dat geval geen enkele aansprakelijkheid op voor een eventueel nadeel dat de Klant door de opschorting of beëindiging van prestaties zou komen te ondervinden en de Klant zal ter zake geen vordering op de Verkoper hebben.

In het kader van de consumentenwetgeving heeft deze clausule wederkerige toepassing: ze geldt zowel ten aanzien van de Verkoper als ten aanzien van de Klant.

 

8. De factuur.

De Klant moet elke protest van een factuur formuleren via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Verkoper, binnen de 7 (zeven) kalenderdagen na de ontvangst van de factuur. De Klant moet het protest uitgebreid schriftelijk motiveren. Een commerciële geste brengt geen enkele erkentenis met zich mee. Gebrek aan protest binnen die termijn zal onherroepelijk aanvaard worden als aanvaarding van de daarmee overeenstemmende prestaties en de aanrekening daarvan.

Eerder onvoorwaardelijk betaalde facturen kunnen niet opnieuw in twijfel getrokken of geprotesteerd worden.

Het verzoek om aan een derde te factureren moet bij de prijsaanvraag of de orderbevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld worden. Elke Klant die een bestelling plaatst met het verzoek om deze aan een derde partij te factureren, is en blijft zelf en persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van deze factuur, zelfs indien de leverancier zich met deze wijze van facturatie akkoord verklaard heeft, behalve in de gevallen waarin de derde partij de bestelbon mee heeft ondertekend.

 

9. Aanvaarding van de geleverde goederen en diensten.

De Klant wordt geacht de geleverde goederen te aanvaarden, tenzij ingeval van een klacht die geformuleerd is per aangetekend schrijven, gericht aan de Verkoper, binnen de 5 (vijf) kalenderdagen vanaf de levering van de goederen aan de Klant. De Klant moet de klacht uitgebreid schriftelijk motiveren.

 

10. Annulering van de opdracht of bestelling.

Ingeval de Klant de bestelling eenzijdig wenst te annuleren, moet hij dit doen via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Verkoper. In dat geval is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan de Verkoper van 20% van de waarde van de bestelling, steeds met een minimum van 250 EUR of de waarde van de goederen die de Verkoper reeds bij zijn leverancier besteld heeft, naar keuze van de Verkoper.

De Verkoper behoudt evenwel ten allen tijde zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen.

In het kader van de consumentenwetgeving heeft deze clausule wederkerige toepassing: ze geldt zowel ten aanzien van de Verkoper als ten aanzien van de Klant.

In het kader van de consumentenwetgeving heeft de Klant die onder het toepassingsgebied van de consumentenwetgeving valt een wettelijk voorzien retourrecht, zoals beschreven onder artikel 17 van deze voorwaarden. Dit artikel moet daar samen mee gelezen worden.

 

11. Aansprakelijkheid.

Op alle producten van de Verkoper geldt de wettelijke kwaliteitsgarantie van twee jaar ten aanzien van materiaal- en fabricagefouten. De Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten of problemen die te wijten zijn het abnormaal, slecht of verkeerd gebruik van de geleverde goederen door de Klant, noch voor de (in)directe schade die daaruit voortvloeit.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten of problemen die te wijten zijn aan het werk of de aanpassingen aan de geleverde goederen van een andere dienstverlener of van de Klant zelf, noch voor de (in)directe schade die daaruit voortvloeit.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor (in)directe schade die derden toebrengen aan de geleverde producten en diensten.

Het is de Verkoper toegelaten om naar eigen goeddunken, voor de uitvoering van zijn opdracht, een beroep te doen op interne vaste of losse medewerkers of niet tot de onderneming van de Verkoper behorende derden. Iedere aansprakelijkheid in hoofde van de Verkoper voor tekortkoming van deze derden is evenwel uitgesloten. In geen geval is een hoofdelijke aansprakelijkheid van de Verkoper samen met de betrokken derde mogelijk.

De aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt zich in elk van de bovenstaande en in alle andere gevallen tot de bewezen en werkelijk geleden schade door de Klant, die voortvloeit uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Een eventuele schadevergoeding zal in geen geval het totaalbedrag van de reeds gefactureerde goederen overtreffen.

 

12. Beëindiging van de overeenkomst.

Partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde beëindigen in onderling overleg.

De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen per aangetekend schrijven in geval van een laattijdige of niet-betaling.

De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen per aangetekend schrijven in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging aan de juridische of financiële toestand van de Klant.

De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen per aangetekend schrijven ingeval hij aantoont dat een verdere samenwerking met de Klant onmogelijk is, bijvoorbeeld (maar niet limitatief) omdat de contractuele afspraken of algemene voorwaarden niet worden nageleefd door de Klant, omdat de Klant in zee is gegaan met een rechtstreekse concurrent, etc.

De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen per aangetekend schrijven ingeval hij kan aantonen dat een derde partij aan de door hem geleverde goederen heeft gewerkt.

 

13. Overmacht.

Ingeval de Verkoper de overeenkomst tijdelijk niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-down, brand, rellen, ziekte of om het even welk evenement waarover de Verkoper geen controle heeft, geeft dit de Klant geen recht op schadevergoeding lastens de Verkoper, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verkoper.

Ingeval de Verkoper de overeenkomst definitief niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-down, brand, rellen, ziekte of om het even welk evenement waarover de Verkoper geen controle heeft, behoudt hij zich het recht voor om de overeenkomst met de Klant te beëindigen zonder daarvoor enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn.

 

14. Formuleren van klachten.

De Klant moet elke klacht formuleren via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Verkoper, binnen de 7 (zeven) kalenderdagen vanaf de levering van de goederen aan de Klant. De Klant moet de klacht uitgebreid schriftelijk motiveren.

 

15. Privacy.

De Verkoper verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de Klant exclusief aan te wenden in het kader van de tussen hen gesloten overeenkomst. De Verkoper behandelt de persoonsgegevens van de Klant met de grootste zorg en discretie en maakt ze in geen geval over aan een derde partij, behoudens schriftelijke toestemming van de Klant. Conform de Privacywet van 08/12/1992 en de toepasselijke GDPR-regelgeving heeft de Klant op elk moment recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens.

 

16. Herroepingsrecht

Indien de Klant een consument is in de zin van de Belgische consumentenwetgeving kan de Klant een overeenkomst met de Verkoper gedurende een bedenktijd van minimaal 14 (veertien) dagen zonder opgave van een reden ontbinden. De Klant kan de bestelling in dat geval ongemotiveerd en zonder betaling van een boete terugsturen. De kosten voor deze retourzending worden door de Klant betaald.

Dit herroepingsrecht is enkel van toepassing op verkopen op afstand tussen de Klant en de Verkoper. Gereserveerde en/of speciaal voor de Klant opgebouwde goederen worden uitdrukkelijk uitgesloten van het herroepingsrecht. Bestellingen die niet geplaatst worden via de website worden automatisch beschouwd als gereserveerde goederen.


De herroeping moet schriftelijk gebeuren. De bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag dat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde persoon die niet de vervoerder is, de bestelling ontvangen heeft. Als de Klant in eenzelfde bestelling verschillende producten besteld heeft, gaat de termijn in op de dag waarop de Klant of de aan hem aangewezen derde het laatste product ontvangen heeft. Als de levering aan de Klant in verschillende zendingen of onderdelen gebeurt, gaat de termijn in op de dag waarop de Klant of de aan hem aangewezen derde de laatste zending of het laatste onderdeel ontvangen heeft.

Indien de Verkoper de Klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet ter beschikking stelt, loopt de bedenktijd af 12 (twaalf) maanden na het einde van de oorspronkelijke termijn, zoals hij bepaald is in de vorige alinea’s.

Tijdens de bedenktijd gaat de Klant zorgvuldig om met het product en de verpakking. De Klant zal de bestelde goederen slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De Klant gaat met de geleverde goederen om en inspecteert ze zoals hij dat in een winkel zou doen. Als de Klant het teruggezonden goed verregaander gebruikt heeft dan hiervoor beschreven, dan moet de Klant de waardevermindering die daarmee gepaard gaat aan de Verkoper vergoeden.

De Klant zendt de bestelling terug naar de Verkoper binnen de 14 dagen vanaf de dag volgend op de retourmelding. De Klant zendt de producten terug met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en in de originele verpakking. De Verkoper vergoedt alle betalingen die de Klant gedaan heeft ten laatste binnen de 14 dagen na de melding van de Klant dat hij een beroep gedaan heeft op het herroepingsrecht. De terugbetaling gebeurt evenwel pas nadat de Verkoper de geretourneerde goederen in de hoger beschreven staat ontvangen heeft. De terugbetaling door de Verkoper gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als datgene dat de Klant gebruikt heeft, tenzij als de Klant uitdrukkelijk om een ander betaalmiddel verzoekt voor de terugbetaling. De kosten voor de terugzending worden door de Verkoper betaald aan de Klant voor zover het om een standaardlevering gaat. Als de Klant een speciale levering gekozen heeft op basis van zijn eigen voorkeur, dan zal de Verkoper de meerkost niet terugbetalen en wordt enkel de kost voor een standaardzending terugbetaald aan de Klant.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de Klant.

Als de Klant zich beroept op het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Deze clausule is enkel van toepassing op een Klant die als een consument beschouwd wordt in de zin van de Belgische/Europese consumentenwetgeving. Het retourrecht is dus uitgesloten voor verkopen aan Klanten die professionelen zijn. Verkopen aan een professionele Klant zijn definitief overeenkomstig artikel 3 van deze voorwaarden. Ingeval van een annulatie is de professionele Klant de vergoeding onder artikel 10 van deze voorwaarden verschuldigd.

 

17. Eigendomsvoorbehoud

Ingeval de Klant niet volgens de hoger beschreven modaliteiten overgaat tot betaling van de aan de Verkoper verschuldigde vergoeding, behoudt de Verkoper zich het eigendomsrecht voor van de geplaatste of geleverde goederen tot wanneer de verschuldigde vergoeding betaald is, vermeerderd met het contractueel bepaalde schadebeding en de verschuldigde interesten.

 

18. Bevoegdheidsclausule.

Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie en de uitvoering van overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant en/of de rechtsverhoudingen, rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien zal worden beslecht door de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde.

 

19. Toepasselijk recht.

Het Belgisch recht is toepasselijk op het bestaan, de interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant, net zoals op de rechtsverhoudingen, rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien.Tel: +0032 2 310 98 30 
E-mail: [email protected]
Website:
www.brandnewoffice.be  - www.brandnewoffice.com  

Managing director: Mike De Koster